-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۲۲, پنجشنبه

نمایش قوای هوایی!؛ یادتان به خیر رفقای شوروی

اشاره: نمایش قوای هوایی دریک فضای خالی و محفل آن در ورکشاپ میدان هوایی، غم انگیز بود.


دکترغنی دریک تئاتر خالی شرکت کرد. من برای نخستین بار در زنده گی خود دیدم که داروندار قوای هوایی یک کشور، فقط یک درجن هواپیمای زده و زخمی باشد و این چنین مراسم با شکوه با حضور قوماندانی عمومی نیروهای «حمایت قاطع» به رهبری امریکا مهمان درجه یک مراسم باشد. پاکستانی ها چه پوزخند هایی زده باشند!
این درحالی است که افغانستان آزمايش موشك دور برد از سوى كورياى شمالى را نكوهش نموده و خواهان توقف همچو آزمايشات مى باشد.
مشورت های جنرال کمپبل، «تاریخ تیرشده» است.
کمبل خان پوره میداند که قدامت حضور غرب و امریکا در افغانستان به شانزدهمین سال خود رسید؛ اما تعداد طیاراتی که از مردم افغانستان دفاع کند، هنوز چهارده فروند است! البته این یک اندازه قابل توجیه است. امریکا، از ابتداء دنبال حکومتی درکابل نبود تا روی یک اعتماد متقابله و دوام دار با آن درتفاهم قرار میداشت. امریکا، میلیون ها شهروند افغانستان را فدای خم ابروی کرزی- فهیم کرد.
اکنون حالت روز تا روز، به ضررحضور امریکا درافغانستان، التهابی می شود. این نمایش، هیچ چیزی را متحول یا جبران نمیکند. امریکایی ها، تا هنوز دیر نشده، با مردم افغانستان باید وارد معامله مستقیم شوند.