-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲, یکشنبه

انگلیس وامریکا، آدرس را قصدی اشتباه گرفته اند.

درغیابِ مردم افغانستان، هر نوع «نقشه راه» از نقشه حوادث عملی حذف می شود.برای ناتو و امریکا، حالا خیلی دشوار است که در میدان افغانستان با شیوه های قبلی موفقانه بازی را به پیش ببرند. مونتاژ جدید شورای عالی صلح، درمقام ریشخندی و مسخره گی، یک پله هم از تشکیل قبلی آن در زمان کرزی- فهیم بالا تر است. مستقیم و پوست کنده باید به انگلیس و امریکا خاطر نشان کرد که این کشمکش، بدون ایران، هند و روسیه، هرگز به سامان نمی رسد. نشانی تهدیدی که اکنون از آدرس افغانستان متوجه قوای امریکایی و حضور انگلیس ها می باشد؛ درمغز مردم افغانستان است؛ نه در میان چند «نخبه» یی که از اول با شما در ائتلاف وسازش قرار داشته است. اگر قرار بود شرایط ایده آلی پیش می آمد، می آمد؛ اما نیامد. چرا؟ 
انگلیس وامریکا، آدرس را قصدی اشتباه گرفته اند. از نظر من، سال 2016 برای امریکا وانگلیس، سال بدی خواهد بود؛ نه از بهر تلفات نظامی، که از بابت انتقال تبعات و دنباله باخت خاورمیانه به افغانستان. بحران افغانستان، راه حل نظامی دارد؛ تا جغرافیا را هم در داخل افغانستان و هم در منطقه به هم بزند. آنگاه راهی برای تعیین سرنوشت پیدا می شود. اکنون همه در دایره بن بست میچرخند.
تا دیرنشده، انگلیس وامریکا، در رفتار خود تغییر بیاورند، ورنه، تغییر به  سراغ شان می آید.