-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۳, دوشنبه

امریکا! تغییر بیاور، که تغییر خواهد آمد.

اوضاع در افغانستان با سرعتی غیرقابل پیش بینی، به سوی حوادث غیرقابل پیش بینی جلو می رود.


در سال 1917 یا پیش از آن ( دقیق معلوم نیست) شاعری خلبنیکوف نام در روسیه می زیست. ادوارد راژینسکی نویسنده کتاب «نخستین زنده گی نامه استالین» او را «شاعری بزرگ ودیوانه» توصیف می کند؛ اما از وی چنین نقل کرده است:
 « سال 17 هرکسی می تواند در اریکۀ قدرت باشد.»

راژینسکی این تکه از سخن خلبنیکوف را در تشریح اوضاع نا به سامان و تراژیک روسیه در سال 1917 ذکر کرده است که هرچیز می توانست در هر جایی از کشور روسیه به شکل بسیار بدی اتفاق بیافتد. افغانستان نیز از سال 17 کمتر از یک سال فاصله دارد و یاد آورِ پیش گویی آن شاعر عجیب روسی است.

ناتو وامریکا در تعهدات شان برای افغانستان به شکل خشنی پشت پا زده اند. برای مردم افغانستان - درخانه خود شان-  همه چیز هابی ناگوار اتفاق افتاده است؛ اما برای ناتو وامریکا هنوز چیزی اتفاق نیفتاده است تا نگاه و رفتار خود را از مسیر اشتباه  یا الهام از استراتیژی پاکستان دگرگون کنند.
من به آن ها میگویم: جمع کنید بساطی را که با محاسبۀ رفتارها، قیاس ها و برداشت های خود تان پهن کرده اید. تغییر بیاورید. ادامۀ راهی که بیخی برای همه افشا شده است؛ دیگر نا ممکن است. تاریخ نوشته شده در افغانستان و نوشتارهای سری و روزنوشت های مأموران موظف انگلیس در افغانستان قرن نوزده، به ما می گوید که سراسر تجربیات انگلیس، ( نه درهندوستان) بل در رابطه با افغانستان اشتباه در اشتباه بوده و حالا هم است.
تا همین یک هفته پیش، مغزها را از تبلیغات ضد ونقیض جُغل کردید که دو باره آمدیم تا اردوی ملی افغانستان را در محاذات هلمند کمک کنیم که ولایت سقوط نکند. حالا کل قوت های اردوی ملی از مناطق کلیدی هلمند بیرون می کنید و از دفاع و کمک تان هم خبری نیست. میلیون ها مغز انسانی، شما را رصد می کنند.