-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۶, پنجشنبه

انستیتوت چور در وزارت خارجه

تحت رهبری محب الله سپین غر و اسحاق غزالی


محب الله اسپین غر و دستیار خاص اش اسحاق غزالی که گروه حقیقت یاب وزرات خارجه اینها را به نام گروه چور می شناسند، در انستیتوت دیپلماسی صد هزار دالر را از سفارت انگلستان در کابل به نام کمک به انستیتوت دیپلماسی گرفته اما در وزارت به مصرف نرسانیده بین خود تقسیم کرده اند.

این دو شخص از چندین سفارت خارجی دیگر نیز به نام انستیتوت دیپلماسی پول نقد گرفته اند که خلاف تمام مقرارت وزارت است و بین خود تقسیم کرده اند.
گفتنی است که از موسسه برمکی که یک موسسه خارجی است نیز آینها به نام انستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه پول می گیرند و به جیب خود می زنند.

این گروه که حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت از آنان حمایت می کند بزرگترین فاشیستان در وزارت خارجه هستند.

محب الله و غزالی از این سفارت ها در کابل به نام کمک به انستیتوت پول گرفته اند: سفارت انگلستان، سفارت آلمان، سفارت فرانسه، سفارت روسیه، سفارت ترکیه، سفارت هالند و سفارت مصر.

وزیر خواب برده وزارت خارجه از ترس حکمت خلیل کرزی به اینها چیزی گفته نمی تواند و درنظر دارد که در این چند روز محب الله را به حیث سفیر در یک کشور و غزالی را نیز به حیث دیپلومات به کشور دیگری مقرر کند.

اگر کدام مرد در وزارت خارجه باشد این معلومات را به وزیر خارجه و یا مقامات بلند دیگر برساند تا مانع مقرری اینها شوند. در غیر آن این گروه چور در خارج از گشور مقرر شده راه دزدی های شان بیشتر از هر وقت باز خواهد شد.

ضروری بود که وزیر خارجه از سفارت های خارجی پرسان می کرد که چقدر پول را برای انستیتوت دیپلوماسی کمک کرده و یک یک آن پول ها را از پوس این خاینین می کشید.