-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۸, شنبه

بانویی که برنامه آشپزی تلویزیون خورشید را اجرا می کند، چنان قاطی، سریع و به هم چسپیده گپ میزند که من با وجود آن که سخت میکوشم گوش به زنگ باشم؛ مفهوم سخنان ایشان را نمی فهمم. آیا شما هم با چنین چالشی مواجه استید؟