-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۲۲, پنجشنبه

هدف از سخنان جیمزکلپر، تعطیلی «کاخ سپیدار» است.

اشاره: من از اعلام ناگهانی حالت اضطرازی از زبان رئیس استخبارات امریکا، همین برداشت را دارم.


جیمز کلپر، رییس اداره ملی استخبارات امریکا هشدار میدهد که افغانستان در سال 2016 با خطر سقوط سیاسی روبرو است.
آقای کلپر که که به شمول سازمان مرکزی استخبارات (سی آی ای) همآهنگی ۱۶ ادارهء استخباراتی امریکا را مدیریت می کند، می افزاید: همگرایی سیاسی در افغانستان در نزول است، دولت این کشور با آزمون های جدی منابع روبه ر می باشد و تهدیدهای رزمی طالبان در افغانستان نیز شدت یافته است.
چرا باید با آزمون های جدی رو به رو باشد؟ از کدام آدرس؟ معلوم است که از آدرس پاکستان است و پاکستان، بچه خوانده آسیای امریکا و انگلیس است.
منابع اطلاعاتی بدون تردید آینده شش ماه بعد یا یک سال پس را پیش بینی کرده اند که حکومت خود به خود به دو دولت مستقل تبدیل شدنی است. شمال، از همین اکنون دریک تعامل داخلی و منطقه یی، تمرین استقلال به راه انداخته است. اعلام این رزمایش، با صدای احمد ضیاء مسعود، از بغل گوش دکتر غنی، به همه رسانیده شد. تا سال 2014 هم امکان پیروزی دایمی درافغانستان وجود داشت؛ حالا خیلی مشکل شده است.

امریکایی ها از شروع سال 2014 اشتباهات خود را در افغانستان دو برابر ساختند. تا توانستند مردم را از 2014 ترساندند؛ اما به کرزی- فهیم میدان را خالی گذاشتند تا آبروی قانون اساسی، انتخابات را ببرند و حتی بودجه دولت را صفر ساختند و بحران آمد. حالا دو دولت در قالب یک حکومت برحال و فعال است. اولی، ( به رهبری دکترغنی) از سوی امریکا وانگلیس، عربستان، ترکیه، چین و پاکستان «ظاهراً» حمایت می شود، حکومت دومی، گروه های منسوب به افغانستان شمالی است که صد درصد نتیجه گرفته اند که پروسه کنونی، زمینه سازی برای استیلای داعش و طالب در شمال است و این توفان، خرمن هستی آن ها را به باد خواهد داد.
به طور سنتی، جریان های افغانستان شمالی، شمال غربی و حتی شمال شرقی، از متحدان طبیعی روسیه، ایران واخیراً هند استند. ائتلاف ضد غرب، اکنون قوی تر از غرب اند. مهندسی جنگ منطقه یی همین است. هیچ کدام اگر ومگری درمیان نیست. حال جمیز کلپردنبال چاره سازی است که ضلع دوم دولت که نسبت به امریکا و پروسه حاضر به شدت مظنون شده اند، به شکلی از صحنه بیرون شود. حکومت دو سلطان، هرگز به سامان نمی رسد.