-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۲۴, شنبه

گزارش های غیر رسمی می رسانند که نارضایتی نسبت به سیاست مجهول دولت این بار در اردوی ملی درحال افزایش است. شماری از مدیران ارشد جنگ درمجالس خود مانی، ازین موضوع خشمگینانه سخن میگویند.