-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۴, جمعه

چرا ضیا مسعود یک گام از شکایت جلوتر نمی رود؟

 خبر می رسد تحرکات جدید کمیشن کاران دراطراف ضیاء مسعود بیشتر شده است.

  احمد ضیا مسعود سقوط کندز را عمدی میخواند:
 
 متاسفانه در حکومت اراده قوی برای سرکوب تروریست ها وجود ندارد. مثلاً در قندوز و در جریان آن نیروهای امنیتی می گفتند برای ما یک دستور است که در حالت دفاعی باشیم و جنگ نکنیم. درواقع حکومت در آن موقعیت به طالبان امتیاز داده بود.

مسعود، در ارتباط با چند دستگی در حکومت در مقابل مخالفان مسلح بیان داشت: حکومت وحدت ملی از یک حزب خاص در کشور به وجود نیامده است بلکه با توافق چندین حزب و گروه، شکل گرفته است. ده ها رهبر سیاسی در آن وجود دارد و در مسایل مختلف ده ها نظر متمایز از هم وجود دارد. این پختگی سیاسی هم وجود ندارد که یک نظر برتر نظر واحد برای همه شود. باور من این است که تا ما جنگ علیه تروریزم راتشدید نبخشیم و تا وقتی که برنامه سرکوب رانداشته باشیم صلح در حالت دفاعی که داریم به وجود نمی آید.
مسعود، وجود ستون پنجم را در حکومت تایید کرده و ابراز داشت: حلقاتی در زمان کرزی وجود داشت و حالا هم وجود دارند که در یک نوع نزدیکی و تبانی با طالبان هستند و طرفدار این نیستند که طالبان سرکوب نظامی شوند. این افراد، پشتیبان حضور طالبان به صورت نظامی در افغانستان هستند. این چهره ها باید افشا شده و محاکمه شوند. تفاهم دندغوری توسط عده ای در حکومت انجام گرفت و کارهایی که در بغلان صورت گرفت، در مطابقت بامنافع ملی کشور نبود. این سبب شد که طالبان از آن استفاده کنند و مردم را متضرر بسازند.
چرا ضیا مسعود یک گام از شکایت جلوتر نمی رود؟
درحکومت کرزی هم بیخ گوش ارگ نشسته و احادیثی از همین لون می می بافت اما تا آخرین روز٬ آب و دانه خود را از خوان قدرت قطع نکرد.