-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۱۱, چهارشنبه

ملاقات سری بین حامد کرزی و دکترغنیخبرمی رسد که تلاش های برای زمینه سازی جهت یک  ائتلاف مجدد و نوسازی شده بین جناح دکتر غنی و گروه حامد کرزی آغاز شده است. این تحول، بعد از آن پیش آمد که برنامۀ حامد کرزی به هدف دستیابی به یک جایگاه مهم در «شورای حراست» به رهبری سیاف به ناکامی انجامید. همچنان ضرورت هم آوایی سیاسی بین دکترغنی و کرزی پس از التهابات جنگی اخیر در «شمال» بین جنرال دوستم و والی بلخ، پر رنگ تر شده است. 
هفته گذشته حامد کرزی و دکتر غنی یک دیدار رو در رو عقب درهای بسته داشتند. امریکایی ها در جریان امور قرار دارند؛ تصوری غیر ازین، محال است.