-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۹, دوشنبه

اولین زخم پاکستان بر ساختمان هندی درکابل. کمین گیرانِ راکت پران در اطراف پایتخت، در واقع خون پالیسی هند را بر زمین ریختند. پی آمدِ این خنجر زنی برای پاکستان، بسیار هولناک است. پاکستانی ها محکوم به این اند که ذهن میلیون ها نفر به نفع هند و برضد پاکستان مهندسی شود.