-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۹, چهارشنبه

این چه نوع دپلوماسی است؟

صلاح‌الدین ربانی اظهار داشت که افغانستان در حمایت از فلسطینی‌ها تاکید می کند. زیرا قضیه فلسطین برای افغانستان اهمیت دارد.
چه روزگاری! 
یک اسیری که دست و پایش درقالب غل وزولانه است، غم آنانی را میخورد که آزاد اند و سرشار، و پوره قادر اند از خود دفاع کنند. فلسطین یک بار هم از جماعتی که در کابل حکومت می کنند، در هیچ موردی حمایت نکرده است.