-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۲, چهارشنبه

هم قواره های طالب درهمه جا دیده می شود.

واشنگتن پُست


روزنامهء واشنگتن پُست می نویسد که جوانان افغان در اوایلِ پس از سقوط رژیم طالبان، این گروه را بسیار بَد میدیدند.

به نوشته روزنامه، رفتار نادرست طالبان و اعدام های آشکار از سوی این گروه را به یاد داشتند و شاهد قیودات بر زنان و ریش ماندن جبری مردان بودند.

اما واشنگتن پست می نویسد که وضعیت امنیتی در افغانستان بعد از خروج نیرو های محارب خارجی از این کشور خراب شده است و جوانان افغان اکنون مثل زمان پس از سقوط رژیم طالبان نمی اندیشند.

روزنامه حرف های یک جوان 24 ساله افغان به نام خالد آصف را در مطلب جای داده که می گوید: وضعیت فعلی خیلی خراب است و این برایش مهم نیست که کِی به قدرت می رسد.

خالد افزوده است که طالبان اشخاص خوب نیستند اما به گفته او چهره های بد قیافه مانند آنها در هر جای موجود اند.

واشنگتن پست می نویسد که این تغییرِ نظر، همزمان با امید گفت و گو های صلح با طالبان ایجاد شده است.

به نوشته روزنامه، جوانان افغان در عین حال نمی خواهند که برخی چیز ها مثل آزادی بیان، حقوق زنان و دستاور های مانند خدمات انترنت قربانی صلح شوند.