-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۷, دوشنبه

شماری  نا باورانه از افزایش موج تعصب در میان افغان ها سخن می گویند. اگر کمی دقت کنند، تعصب همیشه با همین قوت وجود داشته است؛ با این تفاوت که تعصب با هزاران رنگ و نما، گاه پیدا و گاه نا پیدا و رنگمالی شده، همیشه وجود داشته است. درکشوری که اقتصاد ملی وجود نداشته باشد، احساسات ملی نمی تواند داشته باشد. نابرابری و تبعیض خود به خود نفاق و تعصب را میزاید درست مثل تکثر غیرزوجی ویروس آمیب.
تفاوتی که وضعیت به وجود آورده فقط درین است که تعصب مهندسی شده، قانونی شده و مدیریت شده به وسیله زور، حالا چلش خود را از دست داده و مردم فکر می کنند که این بلا، حاصل این دوران است. یک فرد گرسنه و نادیده گرفته شده، حتی تا آن حد آتشی وکفری می شود که حاضر است سر برادر و مادر خود را از تن جدا کند.