-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۵, سه‌شنبه

حوادث وتحرکاتی که در بامیان آغاز شده، دنباله دار است واز چندین استقامت نظارت و پروگرام می شود. فردی به من نوشته است که جایداد های شانزده هزار خانواده بامیانی  از سوی فرماندهان و رهبران سیاسی، از بیست سال به این سو غصب شده است. البته ( ومتأسفانه) هردو طرف ماجرا، به قوم و مذهب تقسیم شده اند.
اطلاعات گذرا و مبتنی بر شایعه از ضرورت هرچه زود تر معضل حکایه دارد. یک جنگ داخلی در بامیان محتمل الوقوع است.