-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۴, چهارشنبه

منازعه بر سر عکس ها

اسدا «بودا»

گردشِ روزگار بر عکس است.


می‌شود درگیری بر سر عکس‌ها را به دست‌های بیگانه و نامرئی نسبت داد. ساده‌ترین راه جان‌خلاص‌کردن همین است: پاک‌کردنِ صورتِ مسئله. موضوع اساسی اما زندگی کاذبی معکوسی است که در آن نمودها بر هست‌ها فرمان می‌راند. رهبران اجتماعی، در هاله‌یِ رازآلود دیوارهای امنیتی و دور از دست‌رس مردم قرار دارند. اکثریتِ مردم حتی یک‌بار در زندگیِ شان رهبرانِ شان را ندیده‌اند. سهم‌ِ مردم از رهبران همین عکس‌ها و نمودهاست. در زندگی سراسر کاذب ارزش «نمودها» بیش‌تر از «بودها» ست. مردم حاضراند به خاطر حفاظت نمودها آدم بکشند. انتحار کنند. دختری را در مرکز شهر آتش زنند. با چاقو و «قمه» خود را شکنجنه دهند. در زندگی کاذب و معکوس، عکس‌ها و نمودها در خدمت هست‌ها نیست، این هست‌ها و انسان‌های واقعی است که در راه نمودها و عکس‌ها نابود می‌شود. چرخِ زندگی ما بر عکس زندگی می‌چرخد: «ما نمانیم، عکسِ ما ماند. گردشِ روزگار بر عکس است!»