-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۵, پنجشنبه

جنگ فاریاب از کابل رهبری می شود.
برداشت های عمومی تا این دم، به گونه یی است که تصادم پلان شده بین جنبش ملی و هواداران عطا نور درشمال، از کابل رهبری می شود و به یکدست سازی نظام سیاسی در کابل ربط دارد. محاسبه این است که ریاست اجرائیه از نام قانون اساسی رفع رسمیت شود. پس اول باید پایگاه مدافع آن در شمال قلع و قمع شود. طوری ماجرا را دیزاین کرده اند که این مأموریت به عهده جنبش ملی و گروپ های متفرقه و سرگردان حزب اسلامی ( رقبای محلی اجرائیه یی ها) واگذار شود.
 راه حل اصولی، این نیست. شروع این بلوا، ممکن است در اختیار حلقات خاص باشد اما پایان دادنش دشوار خواهد بود.
شورای حراست به رهبری عبدالرب رسول سیاف به طور زنده و سراسری به زودی از عطا نوراعلام حمایت خواهد کرد. این قضیه به زیان جنبش ملی و حکومت مرکزی شاخ و پنجه خواهد کشید. اگر به این جنگ به سرعت افسار زده نشود، اردوی ملی و پلیس در همه جا یک شبه تجزیه می شوند.
چیزی را که مردم به دشواری می توانند آن را احساس کنند، جدال پشت پرده بین مهندسان خارجی این صحنه است. جنبش ملی موقعیت استوار ندارد و با مقابله یی مدیریت شده از سوی شبکه های ایران و هند، دریک محاصره قرار دارد. یک اشتباه سیاسی می تواند حضور جنبش در قدرت را برای ده ها سال معیوب بسازد.