-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۸, جمعه

اتحاد طالبان شورای پشاور ومشهد

قاعدۀ بازی دگرگون شده است.


به گزارش RUSI.org جناح رقیب ملامنصور تحت رهبری ملا منصور تلاش های جداگانه یی را در رابطه با گو با دولت کابل به راه انداخته است. در گزارش آمده است که ملا رسول شورای جدید طالبان را رهبری می کند که در واقع تشکیلات موازی در برابر شورای رهبری کویته است. 
درین حال، شهزاده ترکی الفیصل رئیس سازمان اطلاعاتی عربستان نیز در گفت وگو با بی بی سی تایید کرد که در حاضر میزبان اصلی سازمان های طالب و القاعده حکومت ایران است. درگزارش روسی دات اورگ آمده است که ملا رسول، بحث مصالحه با جناح ملا منصور را به شدت رد کرده است. ملا رسول رهبر جناح مخالف (ملامنصور) را به فساد و حیف و میل کردن پول های زیاد متهم کرده است. 
منابع دپلوماتیک امریکایی براساس یافته های خصوصی اظهار می دارند که  ملامنصور نود درصد  حمایت طالبان را با خود دارد اما جناح جدید بخشی از طاالبان شورای کویته است که با طالبان وابسته به مشهد و پشاور متحد شده اند که در مجموع چهل تا پنجاه درصد اعضای طالبان را تشکیل می دهند. این قابل پیش بینی است که ملارسول تلاش ها برای معامله با منصور را محکوم کند، به خاطری که وی ( درست یا نادرست) مدعی است که ملامنصور از نفوذ گسترده در میان طالبان برخوردار نیست.
رسول می گوید که وی در اساس با مذاکرات صلح مخالف نیست. اما وی مخالف برتری موقعیت ملامنصور در مذاکرات می باشد. وی می گوید ما از قبل میدانستیم که دولت مایل به مذاکره با ملامنصور است به خاطری این مذاکره با خواست پاکستان پیش می رود. بنا برین ما تصمیم گرفتیم که با حکومت کابل مذاکره نکنیم. وی مشخص گفت که حاضر نیست با حضور منصور درمیز مذاکره بنشیند که به گفته وی یک رهبر جعلی است و همچنان وی حاضر به راه اندازی تماس های جداگانه با کابل نیز نمی باشد. ملا رسول میگوید که فقط وی زمانی حاضر به مذاکره می شود که  ملامنصور از صحنه برون برود و یا محروم شود.