-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۳, یکشنبه

برخی گزارش های غیرعادی و سری در بارۀ «فرخنده» ( دختری که سال پیش به شکل وحشیانه از سوی یک تعداد افراد مشکوک سوزانده شد) دربرخی حلقات روایت می شود که موضوع اصلی کشتن وی را زیر سوال می برد.
براساس همان یافته های جدید، و افشاگری های ملای جادوگر، دستگاه قضایی به دستور مستقیم دکتر غنی، از اعدام شماری از دانه درشت های جنایت خیابانی منصرف شده است.