-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۲, شنبه

یادداشتی به «مدیرسایت» دپلوماسی افغانی

یادداشت فشرده


درین اواخر، شماری از گزارش های «تحلیل شده» در گزارشنامه افغانستان  به وسیلۀ تارنمای تازه تأسیس «دپلوماسی افغانی» با یک رشته نقص های حرفه یی بازنشر می شوند. یافته های اطلاعاتی در «گزارشنامه افغانستان» خبرنویسی می شوند، اما دو واژۀ زنجیره یی «استکبار جهانی» و شماری ترکیب های ائدیولوژیک و تبلیغاتی در نگارش تحلیل ها به کار گرفته نمی شوند. شوربختانه، سایت دپلوماسی افغانی، بافتار برخی تحلیل های گزارشنامه را به گونه یی غیرحرفه یی و خود سرانه دستکاری می کند.
استکبار، تنها امریکا واروپا نیست. هرستم پیشه یی وابسته به ادیان سماوی و ضد ادیان، مستکبر است.
این ترکیب و بافت های مشابه به آن، تنها در گزارش هایی می آید که از دیگر خبرگزاری ها برداشته می شوند. برخی «تحلیل ها» در دپلوماسی افغانی بدون یاد آوری از منبع نشر همرسانی شده و حتی شماری از تحلیل ها از نام «مدیرسایت» دپلوماسی افغانی بدون ذکر نام «گزارشنامه افغانستان» نشر شده اند. بدین وسیله تذکار موضوع را به محضر گرداننده یا گرداننده گان دپلوماسی افغانی ضروری دانستم. رزاق مأمون