-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۸, جمعه

چرا بسم الله محمدی در هرات توهین شد؟

روز های تلخ و اضطراب انگیز برای بسم الله محمدی


درمراسم یاد بود از قیام 24 حوت هرات، برخی سران «شورای حراست» به دعوت اسماعیل خان دعوت شده بودند. مهمانان این ها بودند: بسم الله محمدی، فضل الهادی مسلم یار، عبدالهادی ارغندیوال و صادق مدبر.

درمهمان خانه اسماعیل خان، بسم الله خان بی وقفه آسمان وریسمان می بافت  و ضمن تخریب دکترعبدالله و دکترغنی، خودش را در صدر رهبری جنبش مقاومت قلمداد می کرد.
وقتی که مجلس یاد بود شروع شد از بسم الله محمدی دعوت شد که صحبت کند. او با طمطراق شروع کرد، اما غافل ازین که اکثریت هراتی ها از کارنامه های فساد و دزدی وی مطلع بودند. اما وی احساساتی و خوشحال حرف میزد.
وقتی گفتارش به نقطه غلیان رسید، آصف رحیمی والی هرات  ناگهان به میز خطابه نزدیک شد و از وی خواست که پائین شود به خاطری که رئیس جمهور غنی آمادۀ خطاب تلفنی به حضار است. رحیمی به بسم الله گفت که شما بعداً گپ های تان را بزنید! 
 درگزارشی که به همین ارتباط واصل شده، چنین آمده است: «همان بود که بسم الله محمدی از پشت میز خطابه سبک  وبه شکل توهین آمیز به عقب رفت و رئیس جمهور از طریق خط تلفن صحبت کرد اعضای شورای حراست ازین تحقیر وتوهین آزرده شدند.
معلوم نشد که آیا این پلان از طرف دولت بود ویا از نفرتی که امیر اسمعیل خان درمورد بسم الله خان دارد. امیر اسمعیل بسم الله خان وچند نفر دگر از سران مجاهدين را که با کرزی دراوائل در اقتدار شریک بودند، در قضیه آشوب هرات که به کشتن شدن میرویس صادق انجامید، گناهگار میداند.