-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۵, شنبه

حلیم «تنویر» و فتوای کوچانیدن مرده گان

حاشیه یی بر ظهور 13 گور متأخیر وتازه در اطراف قبر سردار محمد داود خان


حلیم «تنویر» نویسنده یی صاحب پیشینۀ فرهنگی و سیاسی،  در زنده گی خود به کشفی فراباور نائل آمده است. این کشف نادر زمانی روی داد که وی هنگام دیدار از آرامگاه سردار محمد داود خان، در تپۀ «اسکاد» متوجه شد که در اطراف گورِ سردار داود، 13 قبر تازه و متأخر نیز وجود داشته است. بنا برین، از نظر تنویر زمین خدا سر بر آسمان ساییده است. 
از دیدگاه تنویر، یک حادثه فوق خطر حادث شده و ابتداء موضوع را به شبکه فیس بوک گزارش کرد و سپس نوبت به دق الباب دروازۀ «سرداران» وابسته به خاندان سردار داود و سردار نعیم رسید. آخرین انکشاف آن بود که یک برنامه تلویزیونی تدارک دیده شد و موضوع حاوی نگرانی، به گونه یی اضطراری، برای عموم اخبار گردید.
واکنش سردار نادر پسر سردار نعیم نسبت به این قضیه، متین وخونسردانه بود و مسأله رسیده گی به حراست و آباد سازی آرامگاه سردار داود خان را به مراجع دولت حواله داد. اما حلیم تنویر که طرف دیگر در گفت وگوی تلویزیونی بود؛ پیشهادی رادیکال، غلط و از نظر عملی، غیر عملی ارائه داد که باعث شگفتی شد.
تنویر به جدیت ابراز عقیده کرد که باید 13 قبر تازه و متأخر که درین سال ها درآن جا پیدا شده، «باید» از آن جا طرد و دور شوند. ایشان بی هیچ ملاحظه یی وطنی و عرفی نسبت به اقارب گور های افراد گمنام، چنین دستوری را صادر کرد. این درحالی است که هیچ عالم دینی، هیچ مرجع حکومتی ودادستانی، هیچ عامل سومی (میانجی بین خاندان سردارداود و بستگان گورهای افراد عادی) حضور ندارند که به طور رسمی این موضوع را حل وفصل کنند.
 تنویر به نماینده گی از خودش، دولت، بستگان خاندان محمدزیی، قانون مذهبی، مقرره های عرفی و اقارب گورهای تازه، چنین فتوایی کارتمام را اعلام کرد. این کار، نمک پاشیدن بر زخم بسته گان مرده گان است. اگرخدای ناخواسته، یکی از اقارب فوت شدۀ حلیم تنویر، از روی اتفاق، درکنار گور سردار داود به خاک سپرده می شد و کسی می آمد همین فتوای تنویر را بلند می کرد؛ چه احساسی برای ایشان دست میداد؟
از حلیم تنویر چنین برخوردی توقع نمی رفت. ایشان، از نظر فکری، خاندانی، موضع گیری سیاسی، بسته گی طبقاتی و نداشتن مسئولیت رسمی وقضایی، با قضیۀ گور سردار داود، ظاهراً درگیرِ کدام الزام و حرجی غیرقابل چشم پوشی نیست که با این چنین ادبیات، این چنین داغ و یک طرفه، آن هم در محضر صد ها هزار بینندۀ تلویزیون، بساط قضاوت پهن می کند.
زمین، زمین خداست. هیچ سند و حکم آسمانی وجود ندارد که براساس آن، 13 قبر تازه پیدا شده را از آن جا بکوچانند.
گزارش هایی جسته وگریخته هم وجود دارد که موضع گیری تنویر به دماغ بازمانده گان 13 مسلم متوفی خوش نیامده است. بهتر است ایشان از رفتن دو باره به بارگاه خاموش مرده گان در تپه اسکاد خود داری کند. ( شاید که برایش خوبیت نداشته باشد!)