-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۶, چهارشنبه

اثبات نظریه اسد «بودا» درشمالحکومت محلی بدخشان وظیفه اش حفظ امنیت، ایجاد اشتغال، کار و احساس اطمینان است، نه نظارت برشخصیات مردم. مقامات حکومتی مأموریت طالبان را بردوش گرفته اند.
عبدالولی ارشد، رییس ارشاد، حج واوقاف بدخشان می گوید:" ما افراد بی نماز را براساس شکایت مردم از طریق پولیس قوماندانی امنیه جلب و به نماز احضار می کنیم".
گزارش های دقیق در دست است که شمال، به خصوص کندز و بدخشان به مرکز اصلی افراط گرایی فقاهتی مبدل شده است. طالبانیزم شمال، بدتر از طالبانیزم جنوب است. طالبان جنوب حتی الاامکان شرارت های فقاهتی خود را گاه، تابع پشتونوالی قرار می دهند اما تکفیری های شمال، بیخی اوریجینل وداعشی عمل می کنند. هم مقام دولت را اشغال کرده اند و هم احساس مصئونیت مردم را شکار می کنند.