-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۹, چهارشنبه


شماری از برگزیده گان اندیشه و اطلاع رسانی، ظاهراً از کاربری ادبیات جنگی استاد سیاف، ابراز شگفتی کرده اند. معلوم نیست که این چهره های جوان و آگاه از بهر چه، انتظار دارند که سیاف،  ادبیات صلح و آشتی و مؤدت را به نمایش بگذارد. استاد سیاف غیر از جنگ، درزنده گی خویش، چه مصروفیتی داشته است که حالا غیر از آن سخن برزبان آرد و غیر ازآن، کرداری از خویش متظاهر کند؟ برفرض، اگر او درین احوال آتش بازی از چهار سو، از پیوند و آشتی سخن بگوید، فایده اش چیست؟ مگر کرزی- فهیم با ترهات صلح آمیز و وراجی های التماس آمیز برای صلحی خیالی، چه گل هایی را چیده اند که سیاف دسته اش کند. سیاف، ابتکار رهبری اذهان عامه را در دست دارد.
اگر به جنگ آماده گی نداشته باشد، جنگ درخوشحال خان مینه و پغمان سراغش را گرفتنی است. این وضعیت میراث درخشان کرزی وفهیم است. هشت صد میلیون دالر از بودجه دولت از سوی آن ها به طالبان پرداخته شده است.