-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲, دوشنبه

هشدار تند والی بلخ به حلقات خاص جنبش ملی

هراتفاقی که افتاده، بی تردید برنامه ریزی شده بوده است.


عناصری نا مشخص، در روز گرامیداشت از نوروز در مزارشریف، از نام نگارۀ جنرال دوستم، به انحراف ذهنی و فتنه دست یازیده بودند. چرا حتماً باید باور کنیم که عکس دوستم درست در همین روز «پاره» شده باشد؛ کاری که ظرف ده سال اخیر مشاهده نشده است. ترجمه عکس پاره کردن، صاف و ساده یعنی تولیدِ یک توطئه. این هیاهو از برکات آمد آمد حکمتیار است.
'گزارش ها از شمال از چند طرف می رسانند که وضعیت اضطراری و دفاع عمومی بر گسترۀ آن مناطق استیلا یافته است. شبکه های منطقه یی و داخلی بعد از درجا زدن پروژۀ داعش در مغز ها، اکنون سرگرم مقدمه چینی برای ایجاد یک تنش مسلحانه داخلی اند.
علی الظاهر (طوری که گزارش شده) رئیس دفتر جنرال دوستم، خیلی زود هنگام، عنوانی شخص عطا محمد نور از ادبیات مستقیم تهدید کار گرفته بود. اگر واقعاً شخص مورد اشاره رئیس دفتر دوستم بوده باشد؛ اشتباه آزار دهنده یی مرتکب شده است.
دراعلامیۀ رسمی عطا محمد نور چنین آمده است:
 آشوب و بی نظمی خلق نکنید.
 شهر آرام و آرامش مردم ما را برهم نزنید.
 ذهنیت ها و خاطره های تلخ سال های 1372 و 1382 را دوباره زنده نکنید.
در صورت عدم توجه به این مسایل، با آنکه ما به فرهنگ تسامح و تساهل باورمند و پابندیم، مجبوریم به عمل بالمثل، مبادرت ورزیم.