-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۸, سه‌شنبه

مولوی خالص: شاغلی ریگان هم باید مسلمان شود!

چه کسی تاریخ پنهان و اطلاعاتی «جهاد» را خواهد نوشت؟نخستین ماه عسل «جهاد» حدود 38 سال پیش. طرف راست، (لنگوته پوش) مولوی یونس خالص است درکنار زلمی خلیلزاد ( مترجم جمهوری خواه) و رونالد ریگان چتاق ترین رئیس جمهور امریکا که چه آسان به دستار مولوی « پرمیزند!»

گویند در پایان همین ناز ونوازش ها و «دست کشیدن» های دپلوماتیک بود که مولوی ساخت افغانستان ناگهان در کمال گمگشته گی تاریخی، تحت تأثیر یک نوع  پندارِ خود بیداری، نتیجه گرفته بود که دنیا نه در دست امریکا، بل در دست «مجاهدین» است. فی المجلس به رونالد ریگان جداً توصیه کرده بود که این همه مسایلی را که به من گفتی، قبول؛ مگر چیز مهم باقی مانده؟ می پرسندش که ما در خدمتیم! مولوی می گوید:
نی، حالا که ایقه حقایق را درک کرده اید که راه ما حق است، باید شاغلی ریگان همین لحظه به دین اسلام مشرف شود و کل ما دعای خیر بخوانیم! همین لحظه بهتر است کلمه اشهدالاالله ... را بخواند!
تاریخ اصلی افغانستان، نوشته ناشده است. وقتی چشم می بندم تا همان صحنه را در ذهنم بازپروری کنم، پوزخند و لبخند خلیلزاد و سوپرایزِ مزه دار ریگان را پوره می بینم! وقتی رهبران جهادی پشاور نشین را پس از بهار 1992 درکابل دیدم؛ همه بدون استثنا ( به گونه یی اوریجینل) و سخت غافل از بازی های فراعقل پول دهنده ها، با همان خواب وخیالات شان تکرار ملا خالص بودند و حتی دربرخی موارد، ملاخالص در مسند شهزادۀ فکری آن جماعت می توانست به حساب بیاید.