-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۹, شنبه

از ورای یک سری تئوری های شایع در شبکه های غیر رسمی، این طور برداشت می شود که هندوستان مایل است کاخ تاریخی و متروکۀ «بالاحصار» کابل را سر از نو بنا کند. چنین تصمیم به شدت سیاسی، در زورآزمایی هایی که مسیر تازه یی به خود گرفته است؛ یک عامل بس مهم تلقی می شود.
این کاخ، هم بسترگاه مقاومت شاهان برای ایجاد یک قدرت واحد درافغانستان بوده و هم مظهر شکست نظام سازی.