-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۰, پنجشنبه

جایگزینی احمد «مسعود» در جایگاه احمد شاه «مسعود» یک رویداد حساب شده و بسیار مهم  سیاسی است.
این رویداد، به عربده کشی های گروه های ایله جار، دزدان چراغ به کف و «سوداگرانِ» شخصی باز،  ضربه یی کارساز وارد می کند.
جمعی که دین شان، پول و ایمان شان غریزه بود، سال هاست که به عنوان جانشینان جعلی مسعود، جار زده شده اند.  تنی چند از چاپلوسان «بیگار» وسبک مغز در افغانستان وهمچنین در خارج از افغانستان به این مأموریت حرام، خدمت ها کرده اند.
ظهور احمد مسعود، به زودی مسیر چاپلوسان و جعالان را به سوی خودش تغییر میدهد؛ اما وی کف دستان آلودۀ آنان را خوب میخواند.
بین میراث دارِ «کوه تقوا» و خرپشته های زباله، تفاوت بسیار است.