-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۸, جمعه

چالش بنای فرخنده، بر کاخ عبادی «شاه دوشمشیره»قتل دلخراش و روح شکنِ فرخنده در قلب کابل، یک رسوایی عمیق برخاسته از بازگشت بربریت سنتی و سنت جاهلیت بود؛ اما اقدام حزب همبسته گی افغانستان برای اعمار بنای یاد بود ( یاد آور داستان شوم درکنار دریای چمچه مست) که نقش شهادت دهندۀ تاریخ بر ذلت فکری وانحطاط «احساسات» دست آموز شده، به انحراف کشیده شده نسل کنونی را به دوش می کشد، ظهور  ارزشناک یک مقاومت اجتماعی وبشری نوع جدید بر ضد هیولای سنت قرار دادی است.
بنای یاد بود برای فرخنده درموجه ترین تفسیر خویش، یک رزمایش سرسختانۀ سیاسی و استراتیژیک نسلی است که از ته آوار نا مرادی و جنگ بیرون آمده و وازده از نعره های «جهاد» است.
اقدام فعالان حزب همبسته گی از آن جهت بسیار حساب شده، کارساز و استراتیژیک است که این بنای سفید، درست در نزدیکی زیارت شاه دو شمشیره بنا شده است و اگر سخن بر دماغ برخی از قرار دادی ها سوزش نیاندازد، می توان صریح ردِ پای یک کاروان درحال گسترش را مشاهده کرد. گویا پس از 1400 سال نبردی دگرگونه در اجتماع افغانستان زخمی درحال پایه ریزی است.