-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۳, یکشنبه

هشدار هند از درگیری قریب الوقوع بین غنی- عبدالله

دپلومات های هندی که درافغانستان خدمت کرده اند، از وخامت روز افزون اوضاع درافغانستان هشدار دادند.


شماری از دپلومات های هندی افغانستان شناس در نشستی در دهلی نسبت به انکشاف منفی اوضاع امنیتی در افغانستان ابراز تشویق کرده اند.
در گزارشی که تحت زیر نام « به عنوان یک قدرت منطقه یی، چرا هند باید به زودی از «حیاط خلوت» خود در افغانستان خارج شود؟» نکات عمدۀ سخنان دپلومات ها نقل شده است.

بربنیاد گزارش F.World Cup چهار دپلومات هندی که در افغانستان مأموریت هایی را انجام داده اند دریک نشست دو هفته یی گفته اند که پیش بینی ها دربارۀ  وضعیت آینده افغانستان چندان مطلوب نیست. آن ها گفته اند که اوضاع افغانستان پیوسته وخیم تر می شود و برای ایجاد استقرار دو باره درین کشور دو یا سه سال دیگر باید انتظار کشید. 
در پایگاه خبری F.Wotld cup  آمده است:  بدون پرده پوشی، آن ها ( دپلومات های هندی) نسبت به چشم انداز جاری وضعیت در افغانستان ابراز بدبینی کرده و تاکید کرده اند که انتظار چنین وضیعتی را نداشته اند. آن ها گفته اند که، رابطه دشوار بین دکتراشرف غنی و دکترعبدالله ممکن است به زودی با شکست مواجه شود.