-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۱۲, پنجشنبه

سخن تاریخی وماندگارِ دکترغنی

روبرداری از برگۀ اسماعیل «شهامت»


اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان به بی بی سی گفت که با افغانهای که از کشور خود فرار می کنند، هیچ همدردی ندارد. او گفت که صدها میلیون دالر روی آنها مصرف شده و آنها تحت کم ترین فشار وطن خود را رها می کنند. به باور آقای غنی فرار افغانها به خارج پیشرفت افغانستان را مشکل می سازد. آقای غنی در گفتگویی با بی بی سی همچنین گفت که این افراد برای مهیا کردن هزینه سفر به کشورهای خارج، خانواده های خود را دچار فقر می سازند.