-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۷, دوشنبه

پیامکی برای رحمن «رحمانی»
نوشته اید که ثاقب و مأمون «خجل» شده اند. هرچه به ذهنم فشار آوردم، به کنه مطلب تان پی نبردم.
فی المجموع از جانب خودم به عنوان یک انسان گفته می توانم که من به همان اندازه یی که یک انسان پشتون، هزاره، تاجک وازبک... را دوست دارم؛ علی السویه، انسانی از جنس یهود ونصارا را هم دوست دارم. این کمینه، به غیر از بی عدالتی، هیچ دشمنی ندارد. من گاه ازین دلگیر می شوم که انسان بودن که یک دین خاص است، چرا پیروان چندانی ندارد؟!