-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۶, چهارشنبه

مسلمانى كور و فلج به حج رفت و به شيطان سنگ زد ،
شيطان از او پرسيد : چشمانت چه شده ؟ 
گفت ، خدا دادى كورم 
شيطان پرسيد : پايت چه شده ؟ 
گفت ، خدادادى فلجم 
شيطان گفت : پس به من چرا سنگ ميزنى نادان ؟