-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۸, سه‌شنبه

اخبار نگران کننده از ایران

پدر کویرشناسی ایران گفت: چرا نمی فهمید؟ دیگر آب نیست!
  دکتراسد «شیخ»

اخیرا ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﮐﺮﺩﻭﺍﻧﯽ ﭘﺪﺭ ﮐﻮﯾﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ در سمیناری، ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ گفت:
"ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯿﺪ؟ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﺏ ﻧﯿﺴﺖ!" ﻣﺮﺗﺐﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ها ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، ﺍﻣﺎ من دیگر ﻧﻤﯿﺮﻭﻡ، زیرا ﺩﯾﮕﺮ بی ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍست. ﮐﺎﺭﺍﺯ ﺳﻤﯿﻨﺎﺭ ﻭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ! ﺩﺷﺘﻬﺎﯼ ایران  ﻧِﺸَﺴﺖ ﮐﺮﺩﻩ، ﺑه ﻄﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺟَﻬﺮﻡ ٥٧٠ ﻣﺘﺮ، ﺩﺭ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻥ ٤٥٠ ﻣﺘﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ٣٠٠ ﻣﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ!
او ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩ که ﺗﺎ 5 ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ "ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁﺏ" ﻋﻠﻨﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷد زیرا ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺁﺏ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻠﻌﯿﺪ. ﺍﻣﺮﻭﺯ "ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺟﻨﮓ" ﺩﺭ "ﺣﻮﺯﻩ ﺁﺏ"  ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺁﺏ "ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ " ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ می کند!

ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭﺳﺖ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ، ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ‌ﺍﻧﺪ "ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ" ﺑﺎ "ﺍﻗﻠﯿﻢ ﺧﺸﮏ ﻭ ﮐﻢ‌ ﺁﺏ ﺍﯾﺮﺍﻥ" ﮐﻨﺎﺭ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ، اما اکنون ﺟﻨﮓ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﺁﺏ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ "ﺧﺰﻧﺪﻩ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ " ﺷﺮﻭﻉﺷﺪﻩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺁﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ "ﺍﯾﻦ ﺟﻨﮓ" ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ادامه دارد اما ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﮓ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻮﺩ.

ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺸﻨﻪ ﺍﺳﺖ. ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺼﺮﻑﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ: ﺭﻭﺯﯼ 17000000 ﻟﯿﺘﺮ آﺏ، ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺷﻮﺩ.
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﻰ (ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻭﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻯ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ. ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﻭ ﺷﺮﻕ ﮐﺸﻮﺭ ) وارد شده و ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﻯ "ﻧﺎﺳﺎ" ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ 8 ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻭﺭﻩ 30 ﺳﺎﻝ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ، ﺗﺎ ۱۰ﺳﺎﻝ ﺁﺗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﮐﺎﻣﻼﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ!

 ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺎﺳﺎ ﺷﺪﺕ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ اﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣطلق ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺯﺭﺍﻋﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﮔﺮﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﺟﺪﯼ اتخاذ ﻧﺸﻮﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺸﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺜﻞﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎﻥ! ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎﺭﺵ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺮﺳﺎﻝ ۸۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ عادی ۲۵۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ۴ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ ﻭ ﺟﺎﻟﺐﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ۲ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ!
این گفته ها هشدار دهنده بود اما هنوز عمق مسئله نیست. از جمله این که نوع کشت محصولات کشاورزی و نحوه آبیاری اکنون در ایران غلط است. کشت هندوانه و خیار و گوجه فرنگی و سیب زمینی از نظر مصرف آب مقرون به صرفه نیست. برای مثال امسال هندوانه را از مزرعه جمع آوری نکردند زیرا به کرایه حمل و نقلش نمی ارزید. در آذربایجان خیار وگوجه فرنگی که از جنوب می آید 1000 تومان قیمت پیدا کرده که پول هزینه حمل و نقل و چند دست دلال و کندن و جمع آوریش را هم در نمی آورد. من نمیدانم  کدام کار شناس نادانی گفته که ایران می تواند 150 میلیون جمعیت داشته باشد!