-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۲۷, پنجشنبه

قیام عمر داود زی در برابر حامد کرزی

مجلس حامد کرزی با استاد سیاف و اعضای شورای حراست و ثبات در اوج عصبانیت و تصادم روانی، بدون نتیجه مثبت خاتمه یافت.


هفته پیش گفتار محفلی حامد کرزی که گفته بود « شورای حراست وثبات مجموعه یی از دزدان حرفه و ساخت امریکا است» از طریق گزارشنامه افغانستان منتشر شد.
نشر این مطلب، در میان رهبران حراست و ثبات مثل بم منفجر شد و تنش بین گروه کرزی و مجموعه سیاسی حراست و ثبات را به اوج رسانید.

در جلسات حرکت سیاسی «شورای حراست» تحلیل هایی شنیده شد که بر بنای آن، حامد کرزی یک پله پائین تر از شاه شجاع سدوزایی ارزیابی می شود.
از نظر شورای حراست، «شاه شجاع پادشاهی را از پدر به ارث برده بود وبنا به ناچاری از انگلیس طبلگار کمک گردید؛ ولی برعکس کرزی عامل انفرادی انگلیس  و آمریکا بود که بعد از تسلط آمریکایی ها از مغاره های اروزگان، به صحنۀ قدرت آورده شد. »

افزایش تبلیغات وانتقاد بر کرزی سبب شد که ایشان با تمام اعضای تیمش به خانه استادسیاف رفته این تنش ها را کاهش بدهد. اما وی برخلاف توقع، با پذیرایی بسیار سردی از سوی میزبانان به خصوص سیاف مواجه شد. درگزارشی که به همین رابطه مواصلت کرده، چنین آمده است:
« حامد کرزی گفت همو بیان که  از آدرس این جانب علیه شما نشر شده است درست نیست.»
 کرزی به حضار میگوید: همه اهداف ما وشما یکی هستند. به غیر از قضیه آمریکایی ها که من این آمریکا را اشغال گر میدانم وکسی که برای ایشان کار میکند وطن فروش وخاین هستند وغیره وغیره.»
اما عمر داودزی خطاب به کرزی میگوید که این موقف شما علیه امریکا درست نبود؛ بلکه خلاف مصالح کشور بود وباعث بروز مشکلات گردید. باید شما منافع ملی را از منافع شخصی وسلیقه یی جدا می دانستید. اما کرزی به شدت عصبانی شده گفت: شما وبسم الله خان محمدی ارکان دولت ما بودید  وشما را دربست های خیلی مهم مقرر کردم وشما هم درآن وقت در تصامیم شریک بودید. درآن وقت هیچ اعتراضی نداشتید.
 درمقابل کرزی بسم الله خان سر را پایین می اندازد وهیچ حرفی به زبان نمی آورد. 
اما داودزی خیلی عصبانی تر شده خطاب به کرزی میگوید: درست است کرزی صاحب، ماهم در زمان شما در خدمت مردم بودیم  واگر گپ را در همین جا متوقف کنید خیلی خوب خواهد شد . اگر به گذشته برگردیم خیلی راز های ناگفته افشا خواهد شد وهمه میدانند که درگذشته کی ها جاسوس آمریکا و غرب بودند وکی ها جنایت را دراین وطن انجام دادند. 
کرزی درمقابل این گستاخی ویا جسارت آقای داودزی هک وپک ماند. درین حال  استادسیاف مداخله کرده مجلس را به آرامش دعوت کرد. وی به کرزی توصیه کرد که ازاین کارها دست بردارید. »
در پایان این گزارش موثق چنین ذکر شده است: 
قبل از اختتام مجلس از صفحه فیس بوک مسعود ترشتوال خبر نشست کرزی با اعضای شورای حراست به نشر رسیده بود. مگر وقتی گپ خراب شد  چند دقیقه بعد آقای ترشتوال پستش را دیلیت کرد وعلتش معلوم نشد. 
چون مجلس بدون نتیجه و در فضای تلخ و تنش خاتمه یافته بود، شاید کسی اورا گوش زد کرده باشد پیام فیس بوک را بردارد.