-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱۹, چهارشنبه

هند: پاکستان دیگر گذرگاه اصلی برای افغانستان نیست.

مهم ترین رویداد این هفته


وزیر دولت در امور خارجی هندوستان گفته است که دور دوم مذاکرات سه کشور هندوستان، افغانستان و ایران در مورد راه ترانزیتی که از بندر چاه بهار ایران گذشته و هند را به افغانستان وصل می کند در اخیر همین ماه در هندوستان برگزار می شود.

به اساس این پیمان، هند قرار است یک خط آهن را از بندر چاه بهار تا مناطق سرحدی ایران با افغانستان نیز اعمار کند.

رئیس روابط بین المللی اطاق های تجارت افغانستان آذرخش حافظی در مورد این پیمان ترانزیتی و نقش هند در آن به رادیو آزادی چنین گفت:

"مسئله چاه بهار برای افغانستان تقریباً پیشینه 12 ساله دارد. ولی وقتی که هندوستان در این موضوع داخل شده این دومین نشست رسمی آنهاست که انجام می دهند. در نشست اول آنها گفته بودند که 100 میلیون دالر می دهند و در این نشست ممکن است ایجاب کند که پیسه زیاد تری هند بدهد و خود ایران هم از بودجه خود مصرف کند."

مقامات هند می گویند افغانستان با آغاز پروژه راه های ترانزیتی از مشکلات نجات پیدا کرده و پاکستان دیگر گذرگاه اصلی نخواهد بود.

آقای حافظی همچنان گفت که با شروع کار پروژه بندر چاه بهار برای کالاها و اموال تجارتی افغانستان کاریدور یا دهلیز دیگری باز می شود و ترانزیت افغانستان از انحصار پاکستان خارج می گردد.

وی افزود:

"برای افغانستان به عنوان یک کشور محاط به خشکه که یک سلسله مشکلات را از لحاظ ترانزیت کالا از طریق پاکستان دارد هر کاریدوری که باز می شود قیمت تمام شد ترانسپورت و ترانزیت را برای ما ارزانتر می سازد. و ما را از یک نوع انحصاری که وجود داشت در یک مسیر معیین نجات می دهد. مخصوصاً در رابطه بین افغانستان و هند که حایل در بین ما پاکستان است و اکثراً از قلمرو خود اجازه نمی دهد که تکنالوژی هند داخل افغانستان شود و بعضی اقلام ما از طریق زمینی از طریق واگه به هند برسد."

رئیس روابط بین المللی اطاق های تجارت افغانستان آذرخش حافظی همچنان می گوید که باز شدن این دهلیز نو ترانزیتی راه را برای ترانزیت مال های هندوستان به آسیای میانه نیز باز می کند که از آنهم افغانستان منفعت تجارتی می بردارد و این راه در مجموع اهمیت جیو اکونومیک و ترانزیتی افغانستان را بلند می برد.