-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۶, دوشنبه

تناقض در سخنان رييس جمهور!
به پاكستان گفت كه تروريست نبايد به خوب و بد تقسيم شود؛ اما خودش طالبان را به دو دسته تقسيم كرد.
١- طالب واقعي 
٢- طالب غير واقعي
رييس جمهور غني: دوران كساني كه بي موجب از زندان ها عفو مي شدند، گذشته و حكومت اين بار حكم اعدام را نيز اجرا مي كند.

از نکته شکاری های قاسانی