-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۳۱, سه‌شنبه

احمدولی مسعود؛ سرمایه گزاری به دورۀ پس از تصادم

اشاره: درماه سنبله، ( همزمان با به سرآمدن میعاد دو سالۀ توافق سیاسی) حفظ حکومت غنی- عبدالله برای امریکایی ها دشوار می شود. با ورود دودمان احمدشاه «مسعود» درصحنه، عصر دیگری شروع می شود. این موضوع، غیراز «تغییری» که ادبیات احمد ولی رونما شده، از منابع دیگری خبرهایی هست.

احمدولی: بیشترین تلاش من طی این سال ها برای این بوده است تا مردم افغانستان از اقوام و اقشار مختلف، خود را در چرخۀ تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های دولتی و کشوری بیبنند. دقیقاً بخاطر ارزشمندی همین رسالت، با وجود فرصت هـا و تقاضاهای مکرر، هیچ گاهی با هیچ پیشنهاد ماموریتی در ساختاری که از رأس تا ذیل آن سیستم ارباب رعیتی حاکم بوده است، نپذیرفته ام.
طرح دولت وحدت ملی را روی همین منظور بیرون دادیم تا مقدمۀ باشد بخاطر تغییر.
 تغییر قاعدۀ بازی سیاست در کشور، این که از یک نظام پدر شاهی یکنفرۀ ریاستی که طی بیش از یک دهه، امروز ناکامی خود را بوضوح ثابت نموده است به یک نظام مردمی، منطبق به خواست و بافت جامعه عبور نمايیم و سر انجام همه با هـم به یک دولت ملی و مردمی امروزی برسیم. 
با اين ملحوظ، تغییر نظام سیاسی در افغانستان یک اصل پذیرفته شده و بی باز گشت میباشد و ایجاد دولت وحدت ملی تا رسيدن به دولت ملى فقط در چارچوب ساختار های افقی و هموار معنی میشود و به ثمر مينشيند.