-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۱, شنبه

شماری از شخصیت ها، عبور فرید «حمیدی» از آزمون ولسی جرگه را گرامی داشته و گمان برده اند که زین پس، امور قضائیه بر منوال پرسان و عدالت خواهد بود. بد بختانه چنین نیست. نظام نهادینه شدۀ فساد زورمند ترین عامل قدرت واجرا در دولت وجامعه است و فرید حمیدی اندرین کارزار، بی هیچ دست آوردی، به فرسوده گی وبن بست خواهد رفت. قضیه از جای دیگری ویران است. مافیا و فساد، یک عامل کامل در دولت است. نیمه اش از آستین غنی آویزان است و نیمه دیگرش به «پروپاچۀ» عبدالله «چنگو» استند. با «فرد» تحول نمی آید.