-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۸, شنبه

شاخه های طالب از کنترول پاکستان برون شده اند.

جنرال جان نیکلسن، قوماندان جدید نیرو های بین المللی در افغانستان می گوید که روابط طالبان با گروه های دهشت افگن خارجی چون شبکه القاعده نزدیک تر شود.
مگرطالبان پیش ازین، با القاعده نزدیک نبودند؟ افغانستان تحت شعار سرنگونی طالب والقاعده اشغال نشده است؟ واقعیت این است که مقاومت و نا سازگاری شبکه های طالب که از سوی روسیه وهند تمویل می شوند؛ بیشتر شده است.