-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱, چهارشنبه

در نبرد های اطلاعاتی، به غیر از بسته گان قربانیان و وجدان جمعی، هیچ یک از جبهه آرایان جنگ مخفی برای تلفات انسانی اشک نمیریزند. آن چه اهمیت دارد تأثیر اجرای سناریوی کشتار برای نزدیک شدن به اهدافی است که روی نقشه عملیاتی توضیح شده است. تجربه به ما می گوید که در سالیان اخیر، این چنین کارزار تباهی، به همان شدتی که درکابل دیده شد، در پاکستان نیز مکرر می شود. تفاوت بد این است که در کابل، حکومت وجود ندارد؛ درعوض، پاکستان صاحب یک نظام قوی است. تفاوت دیگر این است که امریکا وناتو، کابل را به کرنس و خاموشی دعوت می کنند، به پاکستان کاری ندارند.
درین جا، ما با یک گیرافتاده گی و حبس مدیریت شدۀ سرنوشت افغانستان مواجه هستیم.
تفاوت سومی این است که بعد از شکست غرب در سوریه، اما جامعه جهانی در افغانستان یک جانبه در کنار پاکستان ایستاده است.