-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۳۱, سه‌شنبه


حمله برکابل، تلفات و تخریب بس سنگین به بار آورد. تردیدی نیست که ضربۀ متقابل به وسیله شبکه های امنیت ملی به آدرس های مورد نظر فرود خواهد آمد؛ اما مهم تر از آن، نیاز به تغییر پالیسی حکومت علیه طالبان وتروریزم است. این حادثه، سراسر کشور را برای یک خیزش دعوت می کند. اکنون زمانی است که بدون هدر دادن فرصت، طالب به عنوان دشمن مردم، مملکت و تاریخ افغانستان اعلام شده و بندی در قوانین رسمی اضافه شود.