-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۱, شنبه

کم سوادی هنرمندان جوان

غلط خوانی شبانه مهریار،  دختر خانم پرستو:
قدرم نداند سیه موحِ ماحیِ

این به چه معنی است؟
آقایی که جوره خوان وی است، ظاهراً در انترۀ دوم، چاشنی راگ را هم فراموش نمی کند!
آخر هیچ کسی از جمع خواص در آن جا نیست تا برای شان حالی کند که اجرای یک آهنگ، چه قدر مسئولیت دارد؟