-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۸, شنبه

هیزم ریزی بر جنگ کندز، بغلان وتخار، بالا کردن دیوار آتش در اطراف حکومت بلخ است. یا جنگ به بلخ انتقال شود ویا بلخ، درجنگ سه ولایت همجوار درگیر شود. این جنگ غیرقابل تحلیل است؛ به دلیل آن که آرایش های جنگی درنقشه عقب جنگ از نظر تاکتیکی، تاریخ مصرف دارد. سوال تازه یی که در محافل غیر خبری مطرح است این است:
آیا در صورت پیشرفت جنگ، طالبان دشمن به طالبان بی طرف یا دوست تبدیل خواهند شد؟ چه کسی می تواند پیش بینی کند که کدام نوع طالبان سرکوب خواهد شد؟