-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱, چهارشنبه

رویدادِ مهیب درکابل، یک ضمیمۀ تازه از زنجیرۀ هزاران حلقه یی مرگ وفاجعه بود. چیزی تازه نبود. حافظۀ نسل حاضر انباشته ازین رویداد هاست. من فکر می کنم که این اتفاقات، سیاست امریکا وناتو را نسبت به شرایط جاری تغییر نمی دهد و حتی تعدیل نمی کند؛ اما درسطح داخلی، ممکن است شورش عظیم یا بسیج ناگهانی و سراسری را سبب شود. همین شورش چالش تهدید کننده یی به حضور نیروهای خارجی خواهد بود.
احتمال این که ائتلاف شمال مسیر خود را با امریکا از همکاری متقابل به تقابل عوض کند، در مراحل آتی وجود دارد؛ مگر این که در سطح منطقه، یک توافق عمومی یا کوتاه مدت یا میان مدت به وجود آید. این تکان هولناک، ائتلاف شمال را با انگیزه یی جنگیدن برای بقا بیشتر از گذشته مجهز می کند.
دیری نخواهد گذشت که آرایش قوا در سراسر کشور به خصوص در شمال تغییر کند. شمال دریک جنگ تاریخی گیرافتاده است.