-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱, چهارشنبه

مجموعۀ اطلاعات و تحلیل ها حکایه دارند که جامعه بین المللی در افغانستان، درموقعیتی معلق و انتظار قرار دارد و درچنین شرایطی، هیچ کسی را دوست و هیچ جریانی را دشمن تلقی نمی کند؛ موازی با آن، هرلحظه دوست را دشمن و دشمن را دوست فرض کرده می تواند. این سیاست برای آینده افغانستان تباه کننده است.
همین سیاست، حکومت کابل را نیز خنثی نگهداشته است. بدبختی درین است که ارادۀ مردم، قطعه قطعه در گرو بازیگران منطقه وجهان است. ازین قرار، درافغانستان ملتی واحد وجود ندارد. فقط اقشار اجتماعی به عنوان وسیله جنگ و دفاع و چانه زنی، به شکل مقطعی مصرف می شوند.