-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۲, یکشنبه

حکومت کرزی و غنی، سال هاست هزاران هزار دالر ماهیانه، برای مرده های از تابوت برخاسته معاش می دهند. مثلاً اسماعیل قاسم یار. وی هر ششماه بعد، هیچ چیزی که به گفتن نمی یابد؛ با آب و تاب می گوید که صلح امر خیر است. ما هم می خواهیم صلح بیاید، طرف مقابل هم! اگر از تابوت برنخواسته، حتماً خبر می داشت که «طرف مقابل» هرگز به وق وق رژیم های خاین وقعی نگذاشته!
هزاران هزار جوان مملکت از مایوسی خود را طعمه امواج مرگ می کنند اما بودجه کشور صرف این گونه ترهات پردازان پوچ مغز می شود.