-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اردیبهشت ۹, پنجشنبه

گزارشنامه افغانستان برپایۀ اطلاعات دقیق از اتاق های خصوصی، خبر داده بودکه پروژه آوردن حکمتیار برای صلح نه، بل، به منظور چاق کردن جنگ با عطا محمد «نور» است. اکنون وحید مژده در تازه ترین نگاشته های خویش گفته است:
شهادت ارگان نشراتی حزب اسلامی در مورد اینکه پیوستن حکمتیار به حکومت وحدت ملی چه تاثیر خواهد داشت نوشته است: پیوستن حکمتیار با حکومت سبب خواهد شد تا در شمال تعادل برقرار گردیده و از قدرت عطا محمد نور بکاهد و در شمال تعادل قدرت بمیان آید.