-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۳, دوشنبه

حزب اسلامی کوچک شاخه حکمتیار حالا با امریکا سیالی راه انداخته!

اشاره: امریکا چقدر باید از نظر عقل وشعور، خلع ومعلول باشد که گروه منزوی وخسته شده از زیستن در سرگردانی به رهبری حکمتیار را جدی بگیرد. 


محمد امین کریم عضو گروه فرستاده شده از سوی حکمتیار به کابل گفته است :

" مشکل جدی که تا هنوز پا برجاست صراحت عام و تام کشور‌های خارجی و در راس آن ایالات متحده امریکا در امر حمایت از مفاد توافقنامه است تا زمانیکه ما در مجموع دولت و حزب اسلامی موقف صریح و آشکار امریکا در مورد توافقنامه را نداشته باشند، طبیعتاً پیشرفت مذاکرات با مشکل جدی مواجه خواهد شد. "
امریکا نمی خواهد به خاطر یک بزلاغر، گاو چاق ( متحدان قوی ترمحلی خود را که ضد حکمتیاراستند) از دست بدهد و حساسیت روسیه و ایران را نیز تحریک کند. امریکا اول می سنجد که بودن یا نبودن فرکسیون کوچک گلبدین، برای شان چه فایده می رساند؟ آن ها این گاو شیری را در زمان «جهاد» تا دل و روده اش دوشیده و دور انداخته اند.