-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۱۴, شنبه

در ارگ کابل چه می گذرد؟

آصف ننگ والی فراه در مجلس خواص گفته است که ما از باج گیری های بی وقفه خپلواک صاحب خسته شده ایم.

خبرهای معتبری در بارۀ ایجاد یک تشکیل کمیشن کاران پنهان در ارگ ریاست جمهوری به «گزارشنامه افغانستان» رسیده است. «سرداران درونی فساد» کیف شان چاق است. در رأس گروه کمیشن کاران، اکرم خپلواک نمایندۀ ویژه سیاسی دکترغنی قرار دارد. با این حال، شبکه های موازی فساد در بخش های دیگر ارگ نیز فعال شده اند که حلقه خپلواک، در برابر آن کوتاه می آید. در باره تشکیل کمیشن کاران دیگر بخش ها، تا کنون گزارشی نرسیده است.
وظیفه سرداران جدید ارگ، بازاریابی از با شگاه های رنگین و عشرت سرا های افراد ثروت مند برای «پُست» های دولت وحکومت، به قیمت های مختلف است. براساس گزارش، از بام تا شام، سروکار «نفر» های سرداران، با متقاضیان کرسی های دولت و صرافی «سرای شهزاده» است. 

طریقۀ معامله طوری است که یک فرد برای دستیابی به یک کرسی معینیت یا ریاست، پول را مستقیم به اکرم خان نمی دهد، بلکه آن را در صرافی شهزاده، امانت می مانند. از جمله آصف ننگ، براساس همین قاعده، به والی ولایت پُر درآمد فراه «تقرر حاصل کرد.» آصف ننگ درجریان مبارزات انتخاباتی، دکترغنی را «کافر» می گفت.

به همین منوال، والی میدان وردگ، معین امورجوانان، شاروال پکتیکا، شاروال لوگر وبالاخره شاروال غزنی هم با پرداخت مبالغ متوقعه از فیلتر ارگ برگه حق العبور گرفتند. 

در ادامۀ گزارش چنین گفته شده است: « آقای خپلواک برای هریک از صید های خویش، یک ماه پیش گوشزد میکند که نظر جلالت مآب رییس جمهور درمورد شما تغیر خورده بود واز شما خیلی ناراحت بود. من کوشش کرده رامش  ساختم. باشندن همین جمله وزین، این خدمتگذاران ملت برای باج دهی مجدد پول نذرانه جمع آوری میکنند وبه کابل فرستاده میشود واین نسخه بارها وبا کرات ومرات تکرار میشود.حتی آصف ننگ چند روز پیش دریک مجلس باخواصان اظهار داشت که از باج دادن به خپلواک خسته شده ام. این آقا برای ما مانند شوهر ظالم آفریقایی گشته است. ازاین کرده داکتر فاروق وردگ صد شرف داشت که در گرفتن پول حد اعتدال را مراعات میکرد وتشکری هم میکرد ولی خپلواک صاحب باما مانند بدهکار تعامل دارد.»