-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ فروردین ۲۱, شنبه

از قراین بر می آید که مقامات تلویزیون طلوع، بعد از حمله طالبان بر موتر کارمندان آن شبکه، به این صرافت رسیده اند که قبلۀ خود را را از آرگاه جنگ سالاران داخلی به بارگاه ( خوشحالی سازی ) کشور همیشه دشمن ( پاکستان) و تروریزم طالبان بدل کنند.